STADGAR

Stadgar reviderade vid årsmötet 2019-09-14 på Elmia och vid årsmötet 2023-08-27 i Romme/Borlänge,
 Stadgar för Bürstner Husbils Club 
 
§1 BÜRSTNER HUSBILS CLUBS ÄNDAMÅL
1.1 Bygga upp en erfarenhetsbank genom utbyte inom klubben.
1.2 Ta emot, bearbeta och framföra idéer om förbättringar av befintliga och nya  produkter och funktioner.
1.3 Höja statusen på Bürstner husbilar
1.4 Ta initiativet till tekniska och sociala sammankomster.
1.5 Arrangera studiebesök hos tillverkare av Bürstner husbilar, chassi och av  produkter med anknytning till husbilar.
1.6 Arrangera besök på mässor.
1.7 Arrangera studiebesök hos och påverka tillverkare, försäljningsställen och  serviceställen.
1.8 Bidraga till att Bürstners husbilars vidareutveckling

§2 ORGANISATION
Bürstner Husbils Club är en riksorganisation.  Bürstner Husbils Clubs högsta beslutande organ är årsmötet.
Verksamheten leds av en styrelse.
Regionala sektioner kan bildas efter godkännande från styrelsen.

§3 MEDLEMSKAP
3.1 Bürstner Husbils Club står öppen för medlemskap för ägare till en Bürstner  husbil eller för den som stadigvarande disponerar en Bürstner husbil.
 Medlemsansökan skall insändas till styrelsen skriftligen via  ansökningsblankett eller via klubbens hemsida /mail och vara förkryssad för  GDPR. Styrelsen har rätt att pröva medlemskapet.
3.2 Om fordon avyttras och avsikten ej är väntan på ny leverans, upphör  medlemskapet därigenom samma dag. Möjlighet finns dock att kvarstå som  stödmedlem till halv medlemsavgift. Därigenom erhålles medlemstidningen  och möjlighet ges att såsom hedersgäst göra dagsbesök vid vissa träffar  (dock ej vid märkesbyte).
3.3 Om någon medlem direkt eller indirekt motverkar klubbens syften och  skapar grogrund för dålig stämning eller liknande, kan densamme uteslutas  efter styrelsebeslut. Detta skall då föregåtts av en varning och förutsätter  därefter att beslutet är enigt i styrelsen.

§4 ÅRSMÖTE
4.1 Årsmötet skall hållas på en tid och plats som styrelsen föreslår senast 5 
       månader efter verksamhetens avslut.
4.2  Föreningsstyrelsen kallar till årsmöte senast tre veckor innan årsmötet.  Kallelse skickas till föreningens alla medlemmar.
4.3  Rösträtt. Varje huvudmedlem har rösträtt, en rösträtt / husbil.
4.4 Vid årsmötet skall följande ärende förekomma.
 1. -Årsmötets öppnande
 2. -Fastställande av föredragningslistan
 3. -Fastställande röstlängd
 4. - Fråga huruvida årsmötet är stadgeenligt kallat
 5. a. Val av mötesordförande.
 b. Val av mötessekreterare.
 c. Val av två rösträknare.
 d. Val av två protokolljusterare.
Information: 
 6. - Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. - Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse.
 8. - Föredragning av revisionsberättelse.
 Beslut:
 9. - Fastställande av resultat och balansräkning.
 10. - Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. - Beslut om motioner och förslag från styrelsen.
 12. - Beslut om verksamhetsplan och budget.
 13. - Beslut om medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
 14. - Beslut om antalet ledamöter, minst tre, samt eventuella ersättare.
 Val:
 15. - Val av en ordförande.
 16. - Val av ledamöter samt eventuella ersättare.
 17. - Val av två revisorer, samt minst en ersättare.
 18.  - Val av minst två ordinarie ledamöter i valberedningen varav en.   sammankallande, samt ev. ersättare.
 19. - Eventuella andra val.
  Avslutning:
 20. - Information.
 21.  - Övriga frågor (ej beslut).
 22. - Mötets avslutande

§5 EXTRA FÖRENINGSÅRSMÖTE
Styrelsen är skyldig att  kalla till extra årsmöte när föreningens styrelse anser det nödvändigt, när en revisor begär det eller när minst en tiondel av medlemmarna begär det. Vid extra årsmöte är det bara de ärenden som föranlett mötet som ska behandlas.

Föreningsstyrelsen ska kalla till extra årsmöte inom två veckor efter det att begäran inkommit. Extra årsmöte skall hållas tidigast två veckor och senast en månad efter kallelse.

§6 MOTIONER
Motionsrätt till årsmötet har varje medlem. Motionen skall ha inkommit till styrelsen senast 31 maj. 

§7 STYRELSE
7.1 Styrelse väljs för två år och avgår växelvis.
7.2 Styrelse skall bestå av minst tre ledamöter.
7.3 Klubbordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år.
7.4 Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
7.5 Styrelsen sammanträder på kallelse av Klubb-ordföranden minst två gånger  årligen.
7.6 Styrelsen skall till årsmötet avge verksamhetsberättelse, verksamhetsplan  och ekonomisk redovisning.
 Information till medlemmarna sker fortlöpande via  klubbtidningen/medlemsbrev via mail / via post om medlem önskar /  hemsida.

§8 VALBEREDNING
1. Valberedningen består av minst två personer.
2. Valberedningen väljs av årsmötet. Valbar till valberedningen är medlemmar i  föreningen, som inte innehar förtroendeuppdrag i föreningsstyrelsen eller är  anställd av föreningen.
3. Valberedningen ska inför årsmötet lägga fram förslag till ledamöter och  eventuella ersättare i styrelsen, till revisorer och revisorsersättare samt till  övriga val med undantag av val av valberedning.

§9 AVGIFTER
Medlemmars årsavgift beslutas av årsmötet.

§10 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING
Klubbens verksamhetsår omfattar kalenderår, 1 januari – 31 december.
Styrelsen ska inom två veckor efter årsmötet konstituera sig och utse firmatecknare.

§11 REVISION
11.1  För granskning av husbilsklubbens räkenskaper och förvaltning skall två  revisorer med en suppleant väljas på årsmötet för tiden fram till nästa  årsmöte,
11.2 Klubbens räkenskaper och kassa skall hållas tillgängliga för granskning  närhelst revisorerna så önskar.
11.3  Revisorerna skall årligen till årsmötet avge berättelse över verkställd  granskning.

§12 BÜRSTNER HUSBILS CLUBS MÄRKE
Klubbmärket med klubbnumret bör sättas fram på husbilens vänstra sida i körriktningen räknat. Medlemsnumret bör placeras i anslutning till klubbmärket eller fabrikslogga. Placering sker med hänsyn till märkningen på bilmodellen.
Vid klubbmöten skall alltid klubbdekal och klubbnummer visas synligt.

§13 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar skall beslutas på årsmötet om minst tre fjärdedelar av de röstande biträder beslutet. Om denna majoritet inte uppnås, räcker enkel majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.

§14 UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Bürstner Husbilsklubb fattas enligt samma regler som för stadgeändring. Icke monetära tillgångar skall auktioneras ut till medlemmarna. Sedan skulderna reglerats skall överskottet överlämnas till humanitärt ändamål.
----------------------------------------------------------------